יעדי גף קציני בטיחות

 • שינוי חקיקה לחיזוק מעמדו של קצין הבטיחות
 • התמקדות בגורם האנושי לעומת הגורם הטכני
 • כתיבת חוברת נהלים חדשה לפעילות משרד למתן שרותי בטיחות
 • קביעת מדד לחברה בטוחה
 • פרסום והפצת חוזרי מידע לקציני בטיחות ולמנהלי חברות (בכפוף לאישור חלק י' של תקנות התעבורה)
 • פרסום חוברות והוראות נוהל מעודכנים לעבודת קציני הבטיחות
 • שיפור מערכת המיחשוב במשרד
 • השתלמויות מקצועיות לכלל קציני הבטיחות לפי סקטורים
 • אכיפת תקנה 579 לתקנות התעבורה כולל אזור רכב תפעולי (בקיבוצים ובמושבים)
 • ביצוע ביקורות קפדניות במשרדים למתן שרותי בטיחות בפרט
 • בחינה ומתן פתרונות לכל נושא פיצול חברות למספרי ח.פ שונים