פניה למינהל תשתיות ותיאום תחבורתי יבשתי בנושא תשתיות הדרכים, מפגעים בדרך ועבודות תשתית.