המבחן כולל 30 שאלות חובה, שלכל שאלה יש 4 תשובות אפשריות ורק תשובה אחת מהן נכונה.
יש לענות לפחות על 26 שאלות נכונה על מנת לעבור בהצלחה את המבחן.