התשובה מתקבלת ביום הבחינה ובמקום שבו בוצעה הבחינה.

לא ניתן לקבל תשובות באתר משרד התחבורה או במענה הקולי.