נהג חדש שטרם מלאו לו 24 שנים שיעבור בהצלחה את המבחן המעשי (טסט) ייחשב נהג חדש צעיר ויקבל היתר נהיגה   לתקופה של שישה חודשים.
ההיתר מחייב תהליך צבירת ניסיון עם נהג מלווה למשך כל תקופת ההיתר ומתן רישיון נהיגה מדורג.

רשות הרישוי תיתן לנהג חדש צעיר, יחד עם היתר הנהיגה, נוסח הצהרה כאמור בתקנה 175ב (ג) וכן הסברים ומידע בכתב בשפות עברית, אנגלית   או ערבית   לפי בחירתו, בין היתר בעניינים אלה:
  1. מי רשאי להיות מלווה;
  2. משך תקופת הליווי וחלוקה לשעות;
  3. החובה לחתום על הצהרה בדבר השלמת תוכנית הליווי;
  4. מידע הקשור לקבלת היתר נהיגה נוסף;
  5. פטור למי שעבר תוכנית חונכות   לנהגים של צבא הגנה לישראל;
  6. הגבלות החלות על נהג חדש שגילו עד 21 שנים, לעניין הסעת נוסעים;
  7. עבירות המנויות בתוספת השלישית לפקודה בחינות ובדיקות רפואיות שעל הנהג החדש לעבור אם עבר עבירה כאמור.
מענה לשאלות נפוצות