שיטת הניקוד מפורטת בסעיף 69 א' לפקודת התעבורה ובחלק ז' לתקנות התעבורה.
בקובץ תקנות 6976 מיום 09/02/2011 פורסמו בחלק ז' לשיטת הניקוד תיקונים ותקנות, שתחולתן מיום 01/09/2011, תקנות: 545 (ב'), 549 (ב'1), 549 (ו'). יתר התיקונים לתקנות בתחולה מיום 01/01/2012.
כל המידע המובא להלן הוא לשם נוחיות והינו כפוף לפקודת התעבורה, ותקנותיה והאמור בכל דין.
קובץ תקנות תעבורהלהורדה
חלק ז': שיטת הניקוד בעבירות תעבורה