שיטת הניקוד היא אמצעי למעקב אחר עבירות תעבורה שביצעו נהגים.
מעבר לעונש המוטל על הנהג (קנס, פסילה וכו'), נצברות לחובתו נקודות, בהתאם לחומרת העבירה. על-פי הנקודות התקפות הרשומות לחובת נהג, מוטלים עליו אמצעי תיקון.

מטרות שיטת הניקוד

 1. להרתיע נהגים מלבצע עבירות תעבורה.
 2. לשמש מכשיר לזיהוי מורשעי תעבורה תכופים.
 3. להגן ולשמור על בטיחותם של המשתמשים בדרך, לרבות הנהגים עצמם.
 4. לתת בידי הנהגים החוטאים בנהיגה בלתי זהירה כלים מדורגים אשר יסייעו בידם לשפר את נהיגתם ולהבטיח את כשירותם לאחוז בהגה.

עקרונות השיטה

 1. נקודות הן תקפות החל מיום ביצוע העבירה למשך שנתיים למי שצבר עד 20 נקודות ולמשך 4 שנים למי שצבר 22 נקודות או יותר ובכל מקרה נקודות ישארו תקפות כל עוד לא בוצעו אמצעי התיקון שהוטלו.
 2. נהג שלחובתו רשומות 72 נקודות תקפות או יותר, או נהג שהוטלה עליו פסילה בת 3 חודשים בגין 36 נקודות או יותר ורשומות לחובתו 36 נקודות נוספות תקפות או יותר בטרם חלפו שש שנים ממועד ביצוע העבירה האחרונה מבין העבירות שבשלהן הוטלה הפסילה האמורה, ושתים עשרה נקודות תקפות מתוכן נרשמו לחובתו בשל עבירות שבוצעו לאחר 01/01/2012, ייפסל רישיונו לתשעה חודשים ויחודש לאחר בדיקות במכון הרפואי לבטיחות בדרכים, מבחן עיוני ומבחן מעשי.
 3. אמצעי התיקון הינם מצטברים ואין בהטלתם כדי לגרוע מכל סמכות אחרת הנתונה לרשות הרישוי.
 4. על נהג הנדרש לבצע קורס בנהיגה נכונה לבצע את הקורס בתוך ששה חודשים, אחרת רשאית רשות הרישוי להתלות את רשיונו.
 5. מועד רישום הנקודות במרשם העבירות אינו משפיע על מניין התקופות לעיל. עם זאת, לא יירשמו נקודות בשל הרשעות בעבירות שהמידע לגביהן התקבל 12 חודשים או יותר ממועד ההרשעה.

אמצעי התיקון

 1. קורס בנהיגה נכונה ומבחן בסופו
 2. מבחן עיוני בנהיגה
 3. מבחן מעשי בנהיגה
 4. פסילתו של נהג מלהחזיק ברישיון נהיגה לתקופה נקובה או עד למילוי תנאים שקבעה רשות הרישוי
 5. בדיקות רפואיות

השיטה מבחינה בין עבירות פעוטות לבין עבירות חמורות.
קיימות חמש דרגות חומרה לעבירות (מ - 2 ועד 10 נקודות) וניתן לאתר כמה נקודות חובה יש לכל עבירה .

נהג שלחובתו רשומות 12 נקודות תקפות או יותר יקבל הודעה מרשות הרישוי עם פירוט העבירות שבגינן חוייב בביצוע אמצעי התיקון.

מספר הנקודות התקפותאמצעי התיקוןהודעת רשות הרישוי
נהג יבצע את אמצעי התיקון שהחליטה עליהם רשות הרישוי לפי תקנה 549 על פי הפרטים שמסרה בהודעה לפי תקנה 550(א), אלא אם כן נתן לרשות הרישוי, בהודעה מראש, סיבה סבירה לאי יכולתו לבצעם כאמור.
12-22 קורס בסיסי בנהיגה נכונה (12 שעות לימוד) ובסופו מבחן הזמנה להדרכה בנהיגה נכונה
24-34 קורס מתקדם (ייעודי) בנהיגה נכונה (12 שעות לימוד) ובסופו מבחן הזמנה להדרכה בנהיגה נכונה
36 ומעלה פסילת רישיון נהיגה ל-3 חודשים ועמידה במבחן נהיגה עיוני (תאוריה) פסילה מהחזיק רישיון נהיגה
36 (פעם שניה תוך 6 שנים)
או
72 נקודות בתנאים המפורטים לעיל
פסילת רשיון נהיגה ל-9 חודשים
 • עמידה בבדיקות רפואיות במכון הרפואי לבטיחות בדרכים
 • עמידה במבחן נהיגה עיוני (תאוריה)
 • עמידה במבחן נהיגה מעשי
פסילה מהחזיק רישיון נהיגה

טיעון טענות

נהג שהוטלו עליו אמצעי תיקון לפי תקנה 549(ג) או (ד), רשאי לפנות בכתב לרשות הרישוי בתוך 30 ימים מיום שהודע לו לפי תקנה 550 בבקשה להשמיע את טענותיו; פנה נהג כאמור – יידחה ביצוע אמצעי התיקון.

לאחר שנתנה לנהג הזדמנות להשמיע את טענותיו, תיתן רשות הרישוי את החלטתה לענין אמצעי התיקון שבהם יחויב הנהג; החליטה הרשות כי אמצעי התיקון יהיה פסילה, תודיע לו על המועד שבו תחל.
הזימון לטיעון טענות יישלח בדואר רגיל.