רישום העבירות בקובץ הנהגים מתבצע בהתאם לדיווח משטרת ישראל, לאחר תשלום קנס על ברירת משפט, או לאחר הרשעה בבית המשפט. אם לא שולם הקנס ולא הוגשה במועד בקשה להישפט, בתום 90 יום מיום ביצוע העבירה, יחולו הנקודות על הנהג כאילו הורשע בדין (בחזקת הרשעה).
הרשימה המלאה  מופיעה בחוק וכוללת 73 עבירות.

להלן נוסח סעיף 229 (ח2) לחוק סדר הדין הפלילי הקובע את חזקת הרשעה (בתוקף מתאריך 26/11/01):

לא שילם אדם את הקנס, חלפו המועדים להגשת בקשה לביטול קנס או להודעה על בקשה להישפט לפי סעיף קטן (א) ולא הוגשו בקשות כאמור, או הוגשה בזמן בקשה לביטול הודעת תשלום קנס ונדחתה, יראו אותו, בתום המועדים הקבועים בסעיף קטן (א) להגשת בקשות אלה, כאילו הורשע בבית המשפט ונגזר עליו הקנס הנקוב בהודעת תשלום הקנס.

לפיכך, גם מי שלא שילם את הקנס ועברו המועדים להגשת בקשות לביטול כאמור - רואים אותו כאילו הורשע בבית משפט (כמו מי ששילם את הקנס) - והעבירה (גם ללא תשלום הקנס) תירשם וייזקפו לחובתו נקודות העלולות לחייבו בהשתלמות ואף בפסילת רישיון הנהיגה שלו.
לשינוי רישום עבירות תנועה מנהג אחד לנהג אחר יש לפנות למשטרה בכתובת:

עבור משטרת ישראל אגף פניות ונהגים
ת.ד 120 פתח תקווה מיקוד 49100

כול הדרכים לקבלת תדפיס מצב נקודות החובה שנצברו לנהג הישראלי