דרישות כניסה
  • הפנייה ממשרד התחבורה
  • רישיון נהיגה דרגה 03
  • גיל 21
  • ותק של 3 שנים לפחות ברישיון הנהיגה הנדרש

פירוט מקצועות והנושאים

נושאשעות
סה"כ64 שעות עיוני (כולל תרגול)
דיני תעבורה 12 שעות
הכרת הרכב 8 שעות
נהיגה מונעת 12 שעות
עזרה ראשונה 18 שעות
כיבוי אש 4 שעות
זיהוי אמצעי חבלה 2 שעות
הסעת ילדים 8 שעות

בחינות גמר: פנימיות בכל מקצועות הלימודים באישור המפקח המקצועי.

תעודות
  • תעודת גמר: מסיעי נוסעים
  • היתר להסעת נוסעים, על-ידי אגף הרישוי במשרד התחבורה

מקצוע הלימוד הסעת ילדים, כולל 2 שעות תרגול של נהיגה מתקדמת שניתנות להמרה בשעתיים עיוניות, זאת עד להשלמת בניתם של מגרשי החלקה. קורסים לרכב ציבורי, כבד, הוראת נהיגה וניהול מקצועי, מתבצעים במכללות שאושרו לכך, בלימודי ערב או לימודי בוקר מרוכזים. בסיום הקורס ניתנת תעודת גמר ממשרד העבודה.