אגף הרכב ושירותי תחזוקה מודיע על קיום בחינות לקבלת רישיון לתיווך ביבוא אישי לפי תקנות רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב (יבוא רכב ושיווקו וסחר ברכב), התשע"ז-2016.

תאריכי הבחינות

הבחינות לקבלת רישיון לתיווך ביבוא אישי יתקיימו בתאריכים המפורטים להלן:

 • ג' בטבת התשע"ח (21.12.2017)
 • כ"ה באדר תשע"ח (12.3.2018)
 • כ"ח בסיוון תשע"ח (11.6.2018)
 • כ"ג באלול תשע"ח (3.9.2018)
 • ט' בטבת תשע"ט (17.12.2018)
 • ד' באדר ב' תשע"ט (11.3.2019)
 • יד' בסיון תשע"ט (17.6.2019)
 • ט' באלול תשע"ט (9.9.2019)
 • יא' בכסלו תש"פ (9.12.2019)

נושאי הבחינה

 • חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב, התשע"ו-2016 והתקנות שהותקנו מכוחו;
 • חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981;
 • תקנות התעבורה הנוגעות לתחום יבוא רכב;
 • צו יבוא חופשי התשע"ד-2014 ופרטי המכס המפורטים בתוספת הראשונה והשנייה לצו, בתחום יבוא רכב;
 • צו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין, התשע"ב-2012;
 • הכרות עם נהלי משרד התחבורה, אגף הרכב, לעניין יבוא כלי רכב.

הבחינה הינה בחינת רב-ברירה ותמשך 60 דקות; ציון המעבר בבחינה יהיה 75.

נהלים והרשמה

 1. בקשה לרישום לבחינה יהיה עד 21 ימים לפני מועד הבחינה, בצירוף טופס הבקשה  והעתק קבלה על תשלום אגרת הבחינה.
 2. בקשה לדחיית מועד בחינה תתבצע רק עם הצגת אישורים בדבר אשפוז או מילואים.