להלן טיוטת הוראת נוהל לתנאים לקבלת רישיון יבואן ישיר או עקיף לרכב הפטור מחובת רישום ורישוי, גרור, נתמך, טרקטור, טרקטור משא, מכונה ניידת (למעט עגורן נייד).
נודה לקבלת התייחסותכם להוראת הנוהל המצורפת עד ליום חמישי, 01.06.2017 באמצעות פקס: 03-5618260.