1. החל מחודש מאי 2016 החל משרד התחבורה ביישום מדיניות חדשה למוצרי תעבורה. המדיניות מתבססת על החלטות הועדה לשינוי חברתי כלכלי (ועדת טרכטנברג), על החלטות הועדה להגברת התחרותיות בענף הרכב (ועדת זליכה) ועל החלטת ממשלה 4191 בנושא התאמת מדיניות התקינה הישראלית לתקינה הבין לאומית.
  2. המדיניות קובעת את דרישות המשרד לתחום ייצור, יבוא וסחר במוצרי תעבורה, מצמצמת את ההתערבות רגולטורית בתהליך היבוא, קובעת דרישות תקן לכ- 70 מוצרי תקן בלבד שהוגדרו כבטיחותיים, פוטרת את יתר המוצרים מחובת עמידה בדרישות תקן ומסדירה את תהליכי הפיקוח והבקרה לכל סוגי הפריטים.
  3. מטרת המדיניות החדשה הינה, בין השאר, להביא לשקיפות מלאה של דרישות משרד התחבורה, לקצר תהליכים בירוקרטיים, להגביר תחרותיות במשק החלפים ולשפר את השירות ללקוח.
  4. באופן כללי, מוצרי תעבורה שאינם נדרשים בדרישות תקן יהיו מותרים ביבוא חופשי בכפוף לעמידה בכללי הבטיחות, האחריות, רישיון הסחר וכל יתר הדרישות המחויבות בהתנהלות השוטפת.
  5. כפי שעולה ממסמך המדיניות תנאי לשחרור הטובין מהמכס מחייב את היבואן ברישיון סחר למוצרי תעבורה ולקיים הסכם פיקוח עם מעבדה מוסמכת לרכב (ראה נספח א') כאשר האישור לשחרור הטובין מהמכס יינתן על ידי המעבדה המוסמכת לרכב ולא כפי שנעשה עד כה.
  6. על כן הננו להביא לידיעתכם כי החל מתאריך 1.11.2017 לא יינתנו אישורים לשחרור מוצרי תעבורה מהמכס על ידי משרד התחבורה.
  7. לנוחיותכם מצ"ב קישור למסמכי מדיניות משרד התחבורה ליצור ליבוא ולסחר של מוצרי תעבורה.

יבואן מסחרי אשר הסדיר את פעילותו כאמור לעיל, נא ראה מכתבנו זה כמבוטל.

מעבדות מוסמכות לרכב

מעבדת הרכבאיש קשרטלפוןדואר אלקטרוני
הטכניון קובי מחפודה 04-8294483 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
מכון התקנים אורן ברן 03-6465248 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
אוניברסיטת אריאל בועז קלונדר 054-5959368 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.