תקנה 583 לתקנות התעבורה מאפשרת ל"רשות" לאשר בנסיבות מיוחדות למי שאינו בעל תעודת הסמכה לשמש כקצין בטיחות בתעבורה בתנאי שהוכיח להנחת דעתה כי מתקיימים לגביו הוראות פסקאות (1) עד (5) ו- 8 לתקנה 582 והוא התחייב להשתתף בקורס קציני בטיחות שאושרו על ידי הרשות, בתנאים ובמועדים שיקבעו על ידי הרשות באישור.


חניך בקורס קציני בטיחות המבקש לקבל אישור לעבוד כקצין בטיחות לפני סיום לימודיו, מכח תקנה 583, רשאי לפנות לרשות בבקשה בכתב ובה יפורטו הפרטים הבאים:

א. המבקש מקיים את הוראות פסקאות (1)-(5) ו-(8) לתקנה 582 לתקנות התעבורה.

ב. המבקש פרט בכתב כי מתקיימים לגביו נסיבות מיוחדות למתן האישור לשמש כקצין בטיחות ללא שברשותו כתב הסמכה ובהקשר זה פרט את הפרטים הבאים:
  1. ניסיון קודם או הכרות מוקדמת הנוגעת לתחום התחבורה ולתחום קציני בטיחות בפרט
  2. ניסיון ו/או עבודה נוכחית בתחום התחבורה ובתחום קציני בטיחות בפרט
  3. מהות העבודה המבוקשת ואופן ביצועה, לרבות פיקוח / ליווי ע"י קצין בטיחות ותיק

ג. לבקשה יצורף אישור המכללה כי החניך סיים בהצלחה את הפרקים:  "תפקידיו של קצין בטיחות" ו- " דיני תעבורה" ונוהלי רישוי וכן כי הוא עומד בכל המטלות במסגרת הקורס נכון למועד הגשת הבקשה.

אושרה בקשת החניך ע"י הרשות כמבוקש לעיל, יהיה תוקף המינוי למשך עד  6 חודשים בלבד. הרשות רשאית להאריך את תוקף המינוי לפרקי זמן של עד 6 חודשים ובלבד שהמבקש עומד בכל התנאים כאמור לעיל וניתן אישור המכללה כי הוא עומד בכל המטלות הנדרשות בקורס קציני בטיחות נכון למועד פג תוקף המינוי הזמני.

להורדת נוהל מס' 1 - מינוי חניך כקצין בטיחות בתעבורה בחברה