אביגדור ליברמן
שר התשתיות הלאומיות
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2 , 3 ו – 4 לחוק הפעלת רכב (מנועים ודלק), התשכ"א – 1961 , בהתייעצות עם שר התחבורה, אני מצווה לאמור:

הגדרות
1בצו זה, "גפ"מ תחבורה" – גז פחמימני מעובה העומד בדרישות התקן הישראלי 5202 שאושר בועדת תקינה מס' 310 במכון התקנים , ביום כ"א בחשון התשס"ב (7 בנובמבר 2001 ), ועומד לעיון הציבור במכון התקנים.
הנעה בגפ"מ
2למרות האמור בצו הפעלת רכב (מנועים ודלק) (הפעלת רכב מנועי בבנזין ), התשכ"א – 1961 , ובצו הפעלת רכב (מנועים ודלק) (סולר תחבורה), התשנ"ט – 1999 , רשאי אדם להפעיל רכב מנועי בגפ"מ, אם קיימת ברכב מערכת הנעה בגפ"מ, בין כמערכת בלעדית , ובין ליד מערכת הנעה בבנזין או בסולר תחבורה לפי הענין.

ט"ז בטבת התשס"ב (31 בדצמבר 2001 ).