אגף הרכב ושירותי תחזוקה במשרד התחבורה הינו ה"רשות" הרגולטורית האחראית בישראל על כלי רכב ומוצרי תעבורה. לאור הסמכות שהוענקה בחוק קבע האגף בהוראת נוהל זו את מדיניותו בתחום מוצרי תעבורה.

הוראת הנוהל כוללת את המדיניות הרגולטורית בייצור, ביבוא ובשיווק מוצרי תעבורה בישראל. הדרישות המובאות בנוהל זה, מתייחסות למוצרי התעבורה המשמשים בכלי רכב על פי הגדרתם בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור מוצרי תעבורה והסחר בהם) התשמ"ג-1983. ההוראה מתווה את המדיניות הרגולטורית ואת דרישות החובה בייצור, ביבוא ובשיווק מוצרי תעבורה בישראל. ההוראה מסבירה את הצורך בסווג מוצרי התעבורה ובקביעת דרישות תקן, דרישות תיעוד, דרשות סימון ועוד. כמו כן, ההוראה מפרטת את אפשרויות ומסגרות היבוא השונות, את התחייבויות היבואן כלפי הרשות, את מחויבויות היבואן כלפי הלקוחות ואת עקרונות הפיקוח והבקרה המופעלים ע"י הרשות/מעבדות המוסמכות לרכב במטרה לאכוף את קיום ההוראה.
הוראת הנוהל מתייחסת לכלל מוצרי התעבורה אך מתמקדת בעיקר בקבוצת מוצרים קטנה וייחודית המחייבת עמידה בדרישות תקן, בפיקוח ובקרה הדוקה.

להגשת בקשה מקוונת לרישיון ייבוא מוצרי תעבורה

 הוראת נוהל ודרישות תקן 
הקבצים להורדה בפורמט PDF
הוראת נוהל מדיניות משרד התחבורה ליצור ליבוא ולסחר של מוצרי תעבורה  להורדה מדיניות משרד התחבורה ליצור ליבוא ולסחר של מוצרי תעבורה
דרישות תקן דרישות חובה למוצרי תעבורה  להורדה דרישות חובה למוצרי תעבורה