חוזה ההתקשרות יבדק על-ידי הממונה על היבוא והיועץ המשפטי במשרד.
 • אם החוזה עונה לדרישות צו הפיקוח על מצרכים ושרותים (יבוא רכב ומתן שירותים לרכב במדריך ליבוא רכב) תשל"ט 1978, היבואן והרכב עומדים בכל דרישות צו זה, יתבקש אישור עקרוני ממנהלת בכירה אגף הרכב, ליבוא הרכב המבוקש לארץ.
 • לאחר קבלת אישור מנהלת בכירה אגף הרכב, תוגש בקשה לרשיון יבוא לדגם אב- טיפוס שתיבדק על-ידי מחלקת התקינה, לפי דרישת הממונה על היבוא, אם הרכב עונה לדרישות החובה העדכניות בישראל.
 • התקבלה תשובה חיובית של מחלקת התקינה, תאשר הממונה על היבוא את יבוא דגם האב-טיפוס. יאושר רכב אחד מכל דגם.
 • דגם האב-טיפוס יבדק פיזית על-ידי מחלקת התקינה.
 • עומד הרכב בבדיקה ובדרישות החובה תונפק הוראת רישום אינדיוידואלית על שם היבואן בלבד.
 • במידה ולא עמד הרכב בבדיקת מחלקת התקינה,  הרכב לא ירשם במרשם כלי הרכב בישראל וייוצא מהארץ ע"י היבואן.

תהליך מתן אישור לייבא דגמי אב-טיפוס ליבואן מורשה

 • היבואן יגיש בקשה ליבא דגם אב-טיפוס לרכב נוסעים פרטי או אופנועים לממונה על היבוא אשר תבדוק את הבקשה.
 • הבקשה תועבר למחלקת התקינה לבדיקת הבקשה והמפרטים הטכניים לרבות דרישות החובה הישראליות לאותו דגם רכב.
 • עמד דגם האב-טיפוס בתקנות התעבורה והוראות משרד התחבורה תתן מח' התקינה חוות דעת חיובית לממונה על היבוא.
 • דגם האב-טיפוס, לאחר יבואו, יבדק פיזית על-ידי מחלקת התקינה. במידה והבדיקה חיובית תונפק הוראת רישום אינדיוידואלית על שם היבואן בלבד.
 • היבואן רשאי לפנות בבקשה ליבוא כמות מסחרית.
 • במידה ובבדיקת המסמכים עולה כי הרכב אינו עומד בתקנות התעבורה או הוראות משרדנו ונתקבלה חוות דעת שלילית מאת מחלקת התקינה, תבוטל הבקשה לרשיון היבוא ותוחזר למבקש עם מתן הסבר לדחית הבקשה.
 • במידה ודגם האב-טיפוס שהגיע לארץ לא עמד בבדיקה פיזית, הרכב לא ירשם במרשם כלי הרכב בישראל ועל היבואן לייצא את הרכב מהארץ.