• הרשות המוסמכת רשאית לבטל רישיון שניתן, להתלות או לסרב לחדשו.
  • התליית הרישיון תתבצע לאחר התייעצות במועצה אשר מונתה על-ידי שר התחבורה ומתפקידה ליעץ לרשות גם בנושא זה.
  • רישיון שבוטל או הותלה יוחזר לרשות המוסמכת ליבוא לפי דרישתה לאלתר.