1. יבואן ימכור רכב חדש בהתאם לרשיון שקיבל מאת הרשות המוסמכת ליבוא רכב.
 2. היבואן יחתום על חוזה מכירה עם הלקוח שיכלול גם את ארץ ייצור הרכב.
 3. היבואן יתאר את הרכב כפי שתאר אותו יצרן הרכב.
 4. מסירת הרכב תעשה תוך קיום התנאים הבאים:
  • היבואן חייב לשחרר את הרכב מהמכס תוך 3 ימי עבודה מקבלת מלוא התמורה הכספית עבור הרכב.
  • הרכב ימסר ללקוח תוך 14 ימים מיום שחרורו מהמכס.
  • היבואן ירשום את הרכב על שם הלקוח ויציין ברשיון הרכב את ארץ ייצור הרכב.
  • מתן הוראות שימוש בכתב ללקוח בלועזית ובעברית.
  • מתן תעודת אחריות חתומה על-ידי המוכר כתובה בשפה העברית.
  • מתן מידע על נזק משמעותי ברכב אם היה כזה (עיין פרק ט"ז).
 5. התגלו פגמים סדרתיים ברכב מיובא, חייב היבואן "לקרוא חזרה" (RECALL) את כל כלי הרכב לצורך ביצוע תיקון הליקוי על-פי הוראות היצרן. הואיל ולקריאה זו, היבטים והשלכות בטיחותיים, חייב היבואן לדווח בכתב למשרד התחבורה אגף הרכב, על כל קריאה חוזרת. הדיווח למשרד התחבורה יכלול:
  • דגם הרכב;
  • שנות הייצור;
  • כמויות הרכב ששווקו עד לגילוי הליקוי;
  היבואן לא ימשיך לשווק לצרכן כלי רכב בו מתגלה ליקוי סדרתי בטיחותי (ליקוי בו או לרכב Y ועד X מודיע היצרן ליבואן כי הליקוי מתייחס לדגם מסויים ממספר שלדהספציפי), אלא לאחר תיקון הליקוי ע"י היבואן עפ"י הנחיות היצרן בטרם מסירתו ללקוח.
  כאשר הליקוי אינו בטיחותי והיבואן מבקש להמשיך ולשווק את הדגם, עליו להודיע בכתב למזמין הרכב על הליקוי ויפעל לתיקון הליקוי עפ"י הנחיות היצרן.
 6. יבואן יספק כל מוצרי תעבורה (חלקי חילוף) לכל דגם מדגמי הרכב על-פי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (יבוא רכב ומתן שירותים לרכב במדריך ליבוא רכב), תשל"ט 1978.
 7. גיל הצמיגים ברכב – התאריך המוטבע על הצמיגים ברכב חדש לא יהיה מעל ל- 18 חודשים מיום הגעת הרכב לארץ. הצמיגים יהיו מדרגת איכות ראשונה ללא פגם חזותי או אחר.