1היבואן יגיש בקשה ליבוא רכב בכמות מסחרית במערכת מסלול.
ראה הנחיות לתהליך יבוא רכב מסחרי באופן מקוון .
2ממונה על היבוא
הבקשות יופנו לממונה על היבוא
3ממונה על היבוא
הממונה על היבוא תפנה את הבקשה לחוות-דעת מקצועית למחלקות הבאות: מחלקת תקינה, תחום שירותי תחזוקה, תחום ייצור סחר ויבוא במוצרי תעבורה, לפי הצורך.
4מחלקת התקינה
בודקת על פי המסמכים שהוגשו, עמידת הרכב בדרישות תקנות התעבורה והוראות מחלקת התקינה באגף הרכב ושירותי תחזוקה:
  • הרכב חייב לעמוד בתקנות התעבורה, התשכ"א 1961 לרבות דרישות החובה הישראליות (ISRAELI MANDATORY REQUIREMENTS) ונוהלי מחלקת התקינה באגף הרכב ושירותי תחזוקה.
  • הדרישות וההוראות כמפורט בסעיף הנ"ל מתייחסות לרכב וסוגיו ומבוססות על תקינה של מדינות הקהילה האירופאית ועל תקינה פדרלית של ארה"ב לכלי רכב המיוצרים במדינות NAFTA
  • יש להמציא למחלקת התקינה באגף הרכב ושירותי תחזוקה תעודות בדיקה של הרכב ממעבדות שהוסמכו או שהוכרו על-ידי מנהל אגף הרכב ושירותי תחזוקה והמתייחסות לעמידת הרכב בדרישות התקנים המוזכרים לעיל.

לקבלת פרטים משלימים נוספים וכן אישור עמידת הרכב בדרישות החובה, יש לפנות ל מחלקת התקינה שבאגף הרכב ושירותי תחזוקה.

5תחום שירותי תחזוקה
בודק קיום מוסך מרכזי בבעלות היבואן ו/או ומופעל על-ידו וכן מערך שירותי מוסכים:
  • מוסך מרכזי המופעל על-ידו, העונה לדרישות הבאות: שטח מתאים, תאי עבודה, וכח- אדם כמפורט בתקן מוסכי השירות, ציוד ספציפי, ספרות מקצועית וכו'.
  • מוסך שירות אחד לפחות בכל מחוז מאלה: תל-אביב, ירושלים, חיפה באר-שבע.במידה ומצוי המוסך המרכזי באחד המחוזות האמורים, אין הכרח שיהיה באותו מחוז עוד מוסך שירות.
  • היבואן יספק למוסך המרכזי ולמוסכי השירות הוראות תיקון ושעתונים לכל דגמי הרכב שהוא מייבא.
  • לרשות היבואן שירותי תחזוקה כפי שקבעה הרשות בהתאם לתקן מוסכי השירות, בהתאם לסוג הרכב המיובא על ידו.

לקבלת פרטים משלימים נוספים וכן אישור מערך השירות, יש לפנות למחלקה ל תחום שירותי תחזוקה באגף הרכב.

6תחום ייצור סחר ויבוא במוצרי תעבורה
בודק המצאות התחייבות בכתב על אספקת חלקי-חילוף לתקופה של 7 שנים לפחות, מערך שיווק חלפים ורישויו.
7ממונה על היבוא
עם קבלת חוות דעת חיובית מהתחומים שהוזכרו לעיל, הממונה על היבוא תנפק רישיון יבוא לכמות מסחרית – לתקופה קצובה שלא תעלה על שנה.
8מחלקת התקינה
מחלקת התקינה תנפיק הוראת רישום כללית לרכב אשר תאפשר רישום שוטף על שם הלקוחות של הרכב.