נוהל ליבוא רכב על-ידי יבואן מורשה שלא מארץ חברת האם ועם אותה חברה נחתם חוזה ההתקשרות המקורי (למעט אוטובוסים)
 • כל יבוא רכב מיצרן שלא מארץ "חברת האם" יהיה אך ורק במסגרת התקשרות היבואן עם "חברת האם" עימה התקשר היבואן לראשונה.
 • הרכב מיובא ומיוצר ממדינה המקיימת יחסים דיפלומטיים עם ישראל או במדינה שאינה מופיעה ברשימת המדינות המפורסמת על-ידי שר התעשיה והמסחר כאוסרות או מגבילות יבוא מישראל והסחר עימה מתנהל בצורה חופשית למעלה מ - 12 חודש.
 • היצרן מתחייב לשיתוף פעולה תעשייתי על בסיס תחרותי.יבואן ממדינה שאינה מקיימת יחסים דיפלומטיים ועונה לקריטריון כמפורט בסעיף הקודם, ימציא אישור הרשות לשיתוף פעולה תעשייתי.
 • המציא כתב התחייבות לספק מוצרי תעבורה לרכב המיובא במשך שבע שנים לפחות, מיום מכירתו לצרכן (ימציא מספר מקורות של חלפים באירופה או בארה"ב).
 • הרכב המיובא עומד בדרישות כל דין שהוא בתוקף באותה עת. ממדינות שאינן מקיימות יחסים דיפלומטיים, יש להמציא התחייבות המפעל באותה מדינה כי יאשר כניסת נציגי משרד התחבורה בו.
 • על היבואן להעביר הצהרת "חברת האם" לגבי אחריותה לתכנון, לבקרה ולפיקוח על ייצור הרכב המבוקש ליבוא, ועל קיום סדרי בקרת איכות לפי תקן ANSI QASQC 90, ISO 9000 או דומיהם במפעל הייצור שתהיה להנחת דעת הרשות.
 • "חברת האם" תצהיר כי הדגם המבוקש ליבוא משווק ונרשם כחוק בשוק המקומי בארצה ו/או האחריות לרכב תנתן על-ידי "חברת האם" ובמתכונת זהה לאחריות לרכב המיובא מ"חברת האם" אך לא פחות משנתיים.
 • על היבואן להמציא הצהרת "חברת האם" באילו מפעלים ובאילו ארצות מיצרים רכב מתוצרתה, ובפיקוחה עם פירוט הדגמים.
 • על היבואן להגיש רשימה מאילו ארצות מהאמורות כמפורט בסעיף הקודם מתכוון הוא ליבא רכב עם פירוט הדגמים המיובאים: ארצות אלו חייבות לקיים יחסים דיפלומטיים עם ישראל.
 • האמור לעיל בא להוסיף על כל דרישות צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (יבוא רכב ומתן שירותים לרכב), תשל"ט 1978, או דרישות אחרות שהוצאו על-ידי הרשות המוסמכת במשרד התחבורה.
נוהל ליבוא אוטובוסים על-ידי יבואן מורשה שלא מארץ חברת האם שעם אותה חברה נחתם חוזה ההתקשרות המקורי
 • יבוא אוטובוס מיצרן שלא מארץ "חברת האם" יהיה אך ורק במסגרת התקשרות היבואן עם "חברת האם" עימה התקשר היבואן לראשונה.
 • היצרן ימציא את כל תעודות המעבדות המוסמכות (ולא הצהרות בלבד) על עמידת האוטובוס בדרישות כמפורט בטופס: ISRAELI MANDATORY REQUIRMENTS
 • הרכב מיובא ומיוצר ממדינה המקיימת יחסים דיפלומטיים עם ישראל או ממדינה שאינה מופיעה ברשימת המדינות המפורסמת על-ידי שר התעשיה והמסחר (התמ"ס) כאוסרות או מגבילות יבוא מישראל והסחר עימה מתנהל בצורה חופשית למעלה מ- 12 חודש.
 • היצרן מתחייב לשיתוף פעולה תעשייתי על בסיס תחרותי.יבואן ממדינה שאינה מקיימת יחסים דיפלומטיים ועונה לקריטריון כמפורט בסעיף 3לעיל ימציא אישור הרשות לשיתוף פעולה תעשייתי (רשפ"ת).
 • המציא כתב התחייבות לספק מוצרי תעבורה לרכב המיובא במשך שבע שנים לפחות, מיום מכירתו לצרכן (ימציא מספר מקורות של חלפים באירופה או בארה"ב).
 • הרכב המיובא עומד בדרישות כל דין שהוא בתוקף אותה עת. ממדינות שאינן מקיימות יחסים דיפלומטיים, יש להמציא התחייבות המפעל באותה מדינה כי יאשר כניסת נציגי משרד התחבורה בו.
 • על היבואן להעביר הצהרת "חברת האם" לגבי אחריותה לתכנון, לבקרה ולפיקוח על ייצור הרכב המבוקש ליבוא, ועל קיום סדרי בקרת איכות לפי תקן ANSI QASOC 90, ISO 9000 או דומיהם במפעל הייצור שתהיה להנחת דעת הרשות.
 • "חברת האם" תצהיר כי הדגם המבוקש ליבוא משווק ונרשם כחוק בשוק המקומי בארצה/ ו/או האחריות לרכב תנתן על-ידי חברת האם ובמתכונת זהה לאחריות לרכב המיובא מ"חברת האם" אך לא פחות משנתיים.
 • על היבואן להמציא הצהרת "חברת האם" באילו מפעלים ובאילו ארצות מיצרים רכב מתוצרתה, ובפיקוחה עם פירוט הדגמים.
 • על היבואן להגיש רשימה מאילו ארצות מהאמורות כמפורט בסעיף 9 מתכוון הוא ליבא רכב עם פירוט הדגמים המיובאים. ארצות אלו חייבות לקיים יחסים דיפלומטיים עם ישראל.
 • האמור לעיל בא להוסיף על כל דרישות צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (יבוא רכב ומתן שירותים לרכב) תשל"ט 1978 או דרישות אחרות שהוצאו על-ידי הרשות המוסמכת במשרד התחבורה.