מכירת התאגיד - סוכנות יבוא רכב

על מכירת התאגיד או שינוי בעלויות או שינוי משמעותי בבעלי המניות ללא שינוי במערך השירות והיצרן – יש להודיע למשרד התחבורה בכתב.

מכירת הסוכנות מתאגיד לתאגיד

  1. התאגיד אשר קנה את הסוכנות חייב לעמוד בכל דרישות צו הפיקוח על מצרכים ושרותים (יבוא רכב ומתן שירותים לרכב), תשל"ט 1978 וכן מדיניות היבוא של משרד התחבורה הנקוטה באותה עת (כולל הוראות הנוהל הפנימיות)
  2. היבואן החדש יעמוד בכל ההתחייבויות של מוכר הסוכנות מבחינת מתן שירות אספקת חלפים ואחריות לרכב ששווק על-ידי המוכר
  3. היבואן החדש ייתן ערבות כספית בגובה ולתקופה כמפורט בנוהל תנאים והוראות הרשות המוסמכת לקבלת רשיון יבוא רכב

ביטול יצוג מטעם היצרן והעברתו לאחר

  1. יצרן הרכב הודיע לסוכנות בארץ על ביטול חוזה ההתקשרות ביניהם, על מקבל היצוג החדש לעמוד בדרישות צו הפיקוח על מצרכים ושרותים (יבוא רכב ומתן שרותים לרכב), תשל"ט 1978 וכן מדיניות היבוא של משרד התחבורה הנקוטה באותה עת לרבות הוראות הנוהל הנוגעות
  2. היבואן החדש יעמוד בכל ההתחייבויות של הסוכן הקודם, מבחינת מתן שירות וחלפים ואחריות לרכב ששווק על-ידו