1. היבואן החדש חייב לעמוד בכל דרישות צו יבוא רכב ומתן שירותים לרכב תשל"ט-1978 ומדיניות היבוא של משרד התחבורה הנקוטה באותה עת (ראה פירוט ב תנאים לקבלת רשיון ליבוא רכב).
  2. הוכיח להנחת דעת הרשות כי יקבל על עצמו לטפל ולתת שירות ולעמוד בדרישות הנובעות מאחריות הניתנת על-ידי היצרן לרכב שנמכר על-ידי היבואן הקודם ולא קבל את הטיפול שחייב היה לקבל אלמלא הפסיק היבואן הקודם את פעולתו.
  3. יתן ערבות בגובה ולתקופה כמפורט בנוהל תנאים והוראות הרשות המוסמכת לקבלת רשיון יבוא רכב.
  4. במידה של חלוקי דעות על האמור בסעיף 2 לעיל יקבל היבואן את החלטת ועדה טכנית המורכבת מנציגי היבואנים, הציבור ומשרד התחבורה.