דף מידע מס' 2600016
אישור יבוא רכב בעל הנעה חשמלית למטרות שיווק יהיה בכפוף לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (יבוא רכב ומתן שירותים לרכב), תשל"ט – 1978, צו יבוא חופשי, התשל"ח- 1978 ונוהלי היבוא. הרכב המבוקש ליבוא, חייב ברישיון יבוא.

בנוסף לאמור לעיל, להלן התנאים ליבוא ורישום רכב בעל הנעה חשמלית:

א.תנאים ליבוא הרכב
  1. סוג רכב - רכב בעל הנעה חשמלית
    רכב מנועי המופעל על ידי מנוע/ים חשמלי/ים הפועל באמצעות אנרגיה חשמלית ממצברים או תאי דלק.
  2. עמידת הרכב בדרישות חובה
    2.1 הרכב יעמוד בדרישות החובה הישראליות  שפרסם משרד התחבורה, למעט דרישות למערכת ההנעה החשמלית. המערכת תעמוד בדרישות התקנים הבינלאומיים או התקנים של יצרן הרכב בהתאם לאישור מעבדה מוסמכת המאושרת ע"י האיחוד האירופאי (EC) להנעה חשמלית.
    טופס דרישות החובה  יכלול את רישום הפרטים הבאים: תוצר מערכת ההנעה החשמלית, סוג המצברים, מהירות מקסימלית לפי יצרן הרכב וכו'.
    2.2 אישור מטעם מעבדה מוסמכת. אישור כי הממיר (המחבר בין הרכב לרשת החשמל) יתאים לסוג המצבר ברכב ולרשת החשמל הביתית (או אחרת) בישראל.
ב.תנאים לרישום הרכב
רישום הרכב מותנה בעמידת הרכב בבדיקות אב טיפוס ע"י מחלקת התקינה ופרסום הוראת רישום בכפוף לעמידת הרכב בפקודת התעבורה ותקנותיה.