חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב, תשע"ו-2016 (להלן-חוק הרישוי) שנכנס לתוקף ביום 18.10.2016, הסדיר את העיסוק בכל תחומי הרכב, ובכלל זה, בתיווך בייבוא אישי, כהגדרתו בסעיף 2 לחוק:
"ייעוץ, הדרכה או איתור רכב, בתמורה או בשווה כסף, לשם התקשרות של צדדים בעסקה לרכישת רכב במדינת חוץ וייבואו לפי סעיף 33 לחוק."

על פי סעיף 33(ב)(8) לחוק הרישוי, חייב מבקש רישיון ייבוא להצהיר במסגרת בקשתו לרישיון ייבוא רכב בייבוא אישי, האם קיבל שירותי תיווך בייבוא אישי.
יודגש כי מתן שירותי תיווך בייבוא אישי על ידי מי שאינו בעל רישיון לתיווך בייבוא אישי מהווה עבירה פלילית לפי סעיף 218(ב)(2) לחוק.

להלן רשימת בעלי רישיונות כמתווכים ביבוא אישי . הרשימה מתעדכנת מעת לעת.