כאשר סוחר רכב רוכש רכב ורושם את הרכב על רישיון תו הסחר שלו, רישיון הרכב נכנס למצב "הפקדה" באופן אוטומטי.
כאשר הסוחר רכש רכב וחידש את רישיון הרכב (ביצע מבחן רישוי שנתי-טסט ושילם את אגרת הרישוי), יהיה זכאי הסוחר להחזר אגרת רישוי בגין החודשים בהם היה רישיון הרכב בהפקדה.

אופן ההחזר

  • במידה והסוחר חידש את רישיון הרכב במועד החידוש, קרי, תשלום אגרה וביצוע מבחן רישוי שנתי (טסט) - יהיה זכאי להחזר כספים בגין התקופה שהרכב היה בפקדה.
  • במידה והסוחר מבקש לחדש את רישיון הרכב, קרי, תשלום אגרה וביצוע מבחן רישוי שנתי (טסט), שלא במועד החידוש (מאוחר יותר) - תקוזז לסוחר התקופה מתום תוקף הרישיון ועד התקופה שבה ביקש הסוחר לחדש את הרישיון.
במידה והסוחר רכש רכב ועד למועד פקיעת תוקף הרישיון, נותרו מעל חודש ימים במהלכם הרכב לא נמכר על ידי הסוחר, זכאי בעל הרכב הרשום ששילם, קרי, בעל הרכב הרשום שמכר את הרכב לסוחר, להחזר באגרת רישוי בגין פרק הזמן היחסי עד לתום תוקף רישיון הרכב.