נזק בטיחותי - נזק שגרם לעיוות, הסטה, סדק או שבר מהותיים באחד מעמודי המרכב, במסגרת גג המרכב, באחת מקורות השלדה הקדמית או האחורית שבין ציר הגלגלים הקדמיים והאחוריים ולפגיעה במרכב הרכב שגרמה לעיוות או לשינוי במבנה הגאומטרי של רצפת המרכב, למעט נזק לחלקים הניתנים לפירוק ולהחלפה באמצעות ברגים ולא באמצעות ריתוך.

תהליך קביעת, תיקון ורישום נזק בטיחותי ברישיון הרכב

על פי תקנה 309 לתקנות התעבורה התשע"ד - 2014 (תיקון מס' 5), יחויב כל שמאי רכב שבדק כלי רכב שנגרם לו נזק בטיחותי, או מנהל מקצועי של מוסך מורשה לבדיקת רכב לאחר תאונה, לדווח באופן מקוון לרשות הרישוי על כל רכב שנגרם לו נזק בטיחותי.
עם קבלת הדיווח מאת שמאי הרכב או המנהל המקצועי בדבר נזק בטיחותי ברכב, תופיע הגבלה על גבי רישיון הרכב (ההגבלה האמורה הינה רישומית בלבד ואינה מונעת מאומה). במסגרת זו משרד התחבורה מציין ברישיון הרכב את העובדה שרכב שניזוק בתאונה ובוצעה בו בדיקת בטיחות ושמאי רכב או המנהל המקצועי של המוסך קבע לגביו כי נפגע במקומות המצוינים בתקנה, למעט כשהפגיעה ברכב הינה במערכת הבלמים ו/או היגוי ו/או כריות אויר בלבד. ברישיון רכב זה תירשם ההערה: "נזק בטיחותי תוקן ונבדק".
משמעות ההערה הינה כי לרכב נגרם נזק בטיחותי וכי הנזק תוקן במוסך מורשה ונבדק במכון בדיקה בלתי תלוי במוסך. לדוגמא: תוקן ונבדק נזק בטיחותי 01/08/2014. הערה זו נועדה ליצור מודעות בקרב הרוכשים הפוטנציאלים כי הרכב עבר תאונה משמעותית.

יצויין כי אין בידי משרד התחבורה מידע בקשר לנזק שנגרם לרכב ולטיפול שבוצע. יחד עם זאת, בהתאם לחוק מכירת רכב משומש (זכאות למידע וגילוי נאות), התשמ"ח-2008, חובה על מוסך או מבטח לשמור מידע בקשר לרכב שתוקן או טופל במשך 7 שנים וכן למסור את המידע לרוכש הרכב.

משרד התחבורה רואה בפעולה זו נדבך נוסף אשר יסייע בידי הרוכש הפוטנציאלי לקבל החלטה מושכלת בעת רכישת הרכב ולמנוע העלמת מידע חשוב על עברו של הרכב.

אגף הרכב ושירותי תחזוקה מפרסם נהלים עבור הגורמים המעורבים בתהליך רישום נזק בטיחותי ברישיון הרכבלהורדה
הקבצים להורדה בפורמט PDF
נוהל מס' 126 - חובת דיווח לרשות הרישוי של המוסך הבודק על הצורך ברישום הערה ברישיון כשהרכב ניזוק ובוצעה בו בדיקה עפ"י תקנה 309
נוהל 47ג' - נוהל המתאר את אופן ביצוע בדיקות רכב לפי תקנה 309 כולל הקריטריונים הנדרשים לקבלת רישיון מפעל למקצוע בדיקות רכב לאחר תאונה
נוהל מס' 23 - חובת דיווח לרשות הרישוי של שמאי הרכב על הצורך ברישום הערה ברישיון כשהרכב ניזוק ובוצעה בו בדיקה עפ"י תקנה 309

הבהרות לגבי רישום נזק בטיחותי

  • בעל רכב שמתנגד לחובת הדיווח על רישום הערה, רישיון הרכב שלו יבוטל במסוף עד להסדרת הבדיקה והרישום
  • ההערה ברישיון הרכב נרשמת רק לאחר תיקון הרכב במוסך ולאחר בדיקתו במפעל לבדיקת רכב לאחר תאונה
  • בעל מוסך מורשה או שמאי, שאין ברשותו מפתח להתחברות למערכות משרד התחבורה יפנה למחלקת מוסכים בטלפון 03-5657154 או למחלקת הדרכה ושמאים בטלפון 03-5657140
  • במידה ובבדיקת הרכב במוסך התברר כי התקלה הבטיחותית לא תוקנה כלל למרות שכך מופיע ברישיון הרכב, ניתן לפנות למחלקת מוסכים בטלפון 03-5657154
  • ההערה ברישיון הרכב תופיע רק במידה ונגרם נזק בטיחותי במקומות שנקבעו בתקנה. אי רישום הערה ברישיון אינו מעיד בהכרח שלא נגרם נזק לרכב
  • המידע על מהות הנזק אינו מצוי בידי משרד התחבורה והקונה הפוטנציאלי יכול לפנות למכון הבדיקה שדיווח על הצורך ברישום הערה לקבלת פרטים על היקף הנזק. את פרטי מכון הבדיקה ניתן לקבל באחד מסניפי משרד הרישוי