מטרתה העיקרית של התכנית לגריטת כלי רכב ישן (20 שנים ומעלה) הינה בהורדת כלי רכב ישנים מהכביש. כידוע, כמות פליטת הגזים מרכבים ישנים גבוהה מאוד ומזהמת את האוויר שאנחנו נושמים. יתרה מכך, בשל גיל הרכב, ברכבים ישנים חסרות מערכות הבטיחות המשוכללות המותקנות כיום ברכבים חדשים, דבר התורם למניעת תאונות דרכים. 
שימור חיי אדם,  שיפור בטיחותו ואיכות חייו היא שהביאה ליוזמה ברוכה זו.

פרויקט הגריטה שמובילים המשרד להגנת הסביבה ומשרד התחבורה שהחל בתאריך  03/11/2013 הסתיים. מתאריך 04/11/2013 לא תתבצע גריטת רכבים.

התוכנית לגריטת כלי רכב ישן משותפת למשרד לאיכות הסביבה, משרד התחבורה ומשרד האוצר. התוכנית מאפשרת לבעל רכב ישן, אשר רכבו עומד בתנאים ההכרחיים להשתתפות בתוכנית, למסור את רכבו למגרשי גריטה מורשים לאחר שביטל את רישיון רכבו במשרד הרישוי. בתמורה לגריטת הרכב יקבל בעל הרכב פיצוי בסך כ-3,000 ש"ח מהמדינה.
כל חלקי הרכב הגרוט יושבתו ויועברו למיחזור.

התנאים ההכרחיים לגריטת כלי רכב

עמידה בתנאים ההכרחיים הנה מחויבת לצורך גריטה
 • רכב פרטי - נוסעים
  ברישיון הרכב מופיע סוג הרכב - M1
 • גיל הרכב הינו 20 שנים ומעלה
  20 שנים ממועד הייצור, כלומר רכב שמועד ייצורו משנת 1993 ומטה
 • רישיון רכב תקף
  רישיון רכב שלגביו שולמה אגרת רישוי וכן ביצע מבחן רישוי שנתי (טסט)
 • רכב שלא רשום לגביו עיקול, שעבוד או כל מגבלה אחרת המונעת את ביטולו
 • רכב נוסע (לא גרוטאה)
  על הרכב להגיע בנסיעה לאתר הגריטה
 • רכב שלגביו יש רצף בין שני מבחני הכשירות האחרונים (טסטים) שקדמו לגריטה. כלומר, הוא היה בתוקף לאורך כל התקופה שבין הטסט האחרון לבין הטסט שקדם לו.

תכנית הגריטה מופעלת באמצעות מספר אתרים מורשים לגריטת כלי רכב ישנים. רשימה מעודכנת של אתרי הגריטה מפורסמת באתר של המשרד להגנת הסביבה .

שלבי ביצוע גריטת רכב

 • ביטול רישיון הרכב במשרד הרישוי
  על בעל הרכב הרשום או מיופה כוחו, לגשת לאחד משרדי הרישוי  כשברשותו אמצעי זיהוי מקוריים, רישיון הרכב וצילום צ'ק ובו רשומים פרטי החשבון של בעל הרכב (לא יתקבל צ'יק או פרטי חשבון אשר לא רשומים על שם בעל הרכב). במשרד הרישוי יגיש בעל הרכב בקשה לביטול רישום הרכב מהסיבה "גריטה" ויונפק עבורו רישיון רכב זמני ל- 48 שעות לצורך הסעת הרכב ומסירתו לאתר הגריטה. במידה ומועד פקיעת תוקף רישיון הרכב הינו מאוחר למועד הגריטה, יהיה זכאי בעל הרכב גם להחזר יחסי של אגרת הרישוי עד לתום תוקף רישיון הרכב.
 • מסירת הרכב באתרי גריטה מורשים
  יש להגיע לאחד מאתרי הגריטה המורשים עם רישיון הרכב הזמני ותעודה מזהה של בעל הרכב. לאחר זיהוי הרכב ובעליו, הרכב יישאר באתר לצורך השבתה וגריטה. אתר הגריטה יאשר באופן ממוחשב שהרכב נגרט. חשבונך יזוכה בסכום בגין גריטת הרכב בתוך 45 ימים מיום אישור אתר הגריטה על גריטת הרכב.