בעל רכב אשר יודע מראש כי רכבו לא יהיה בשימוש פרק זמן ממושך, יוכל להפקיד את רישיון הרכב התקף במשרד הרישוי למשך התקופה המבוקשת (משך ההפקדה חייב להיות מעל חודש ימים) ויהיה זכאי להחזר אגרת רישוי ביחס לתקופה בה הרישיון היה מופקד. ההחזר יוכנס ישירות לחשבון הבנק של בעל הרכב (כפי שהופיעו על הצ'ק שצירף) בתוך 45 ימים. במידה ורישיון הרכב לא יהיה תקף עם הגשת הבקשה לחידוש רישיון הרכב, תקוזז לבעל הרכב התקופה היחסית שבה רישיון הרכב היה מופקד (ולא היה תקף) ולא יהיה זכאי להחזר כספים אלא אך ורק לקיזוז התקופה היחסית בה הרישיון היה בהפקדה.

אופן הביצוע הפקדת רישיון הרכב

על בעל הרכב או על מיופה כוחו לגשת למשרד הרישוי עם תעודת הזיהוי של בעל הרכב או בא כוחו ולמלא טופס בקשה להפקדת רישיון רכב. בעל הרכב או מיופה כוחו יקבל אישור על הפקדת הרישיון ויהיה עליו לשמור את האישור.

מרגע הפקדת הרישיון במשרד הרישוי
רישיון הרכב אינו תקף והתנועה בו אסורה.

ביטול הפקדה

על בעל הרכב הרשום להגיע למשרד הרישוי עם תעודת זהות בתוקף ועם אישור ההפקדה ולבקש מפקידת הרישוי לבטל את ההפקדה. ביטול הפקדה יכול להתבצע גם על ידי מיופה כוח המצויד בתעודת זהות מקורית של בעל הרכב, בייפוי כוח חתום ובאישור ההפקדה.  במידה ורישיון הרכב תקף יהיה זכאי בעל הרכב ששילם להחזר אגרת רישוי יחסי בגין התקופה בה הרישיון היה תקף.

לאחר ביטול ההפקדה יינתן רישיון לרכב בניכוי תשלום עבור חודשי ההפקדה (רק מי שהפקיד את הרישיון והפסיק את השימוש ברכב לחודש ימים ומעלה, זכאי להחזר אגרת הרישוי לכל חודש מלא של ההפסקה). בכל פנייה או בירור במשרד הרישוי, יש להגיע עם תעודת זיהוי ומסמכי רכב של בעל הרכב הרשום או ייפוי כוח.

ייפוי כוח שנערך מחוץ לתחומה של מדינת ישראל חייב להיות מאומת ע"י נציג דיפלומטי או קונסולרי של מדינת ישראל. אין תוקף לייפוי כוח שנערך בפני עו"ד זר בכל מקרה יהיה צורך להציג את ייפוי כוח המקורי. ייפוי כוח לרכב הרשום על שם חברה חייב להיות חתום ע"י עורך דין.