שעבוד רכב מבוצע בדרך כלל כבטוחה להלוואה, ומונע את מכירת הרכב עד להסרת השעבוד.

רישום שעבוד על כלי רכב

רישום השעבוד מתבצע בדרך כלל על ידי הגורם המממן (נותן ההלוואה) ובהסכמת בעל הרכב הרשום, בשני אופנים:
  1. רישום שעבוד במשרד הרישוי
    לטובת גורמים שאינם מחוברים לשירותי המחשוב של משרד התחבורה (כגון: אנשים פרטיים, חברותועוד). על בעל הרכב הרשום או בא כוחו, לפנות למשרד הרישוי עם תעודות זהות ורישיון הרכב ולמלא טופס בקשה לרישום שעבוד על הרכב (טופס לדוגמא) וכן בקשה של נותן ההלוואה או בא כוחו לרשום שעבוד על הרכב (טופס לדוגמא).
  2. רישום שעבוד באופן מקוון
    הרישום מתבצע על ידי גופים המחוברים לשירותי המחשוב של משרד התחבורה ומבצעים את השעבוד בעצמם. (בנקים, חברות מימון)

ביטול שעבוד על כלי רכב

ביטול שעבוד במשרד הרישוי נעשה בדומה לרישום עצמו. על בעל הרכב הרשום (או בא כוחו) לפנות למשרד הרישוי עם תעודת זהות ורישיון הרכב. כמו כן, נותן ההלוואה או בא כוחו נדרשים להגיע למשרד הרישוי ולמלא טופס הסכמה לביטול השעבוד. אם מדובר בחברה, הטופס חייב להיות חתום בחותמת החברה (טופס לדוגמא).
הסרת שעבוד באופן מקוון מתבצעת אך ורק על ידי הגוף המשעבד.
  • בכל פעולה המתבצעת באמצעות מיופה כוח, יש להצטייד בייפוי כוח חתום ובתעודת זהות מקורית הן של בעל הרכב הרשום (מיפה הכוח) והן של מיופה הכוח
  • כל בקשה לביטול שעבוד על רכב, יש להגיש לגוף אשר הטיל את השעבוד (ולא למשרד הרישוי)
  • קיום שעבוד על רכב - מונע ביצוע העברת בעלות ברכב