שלט במבחן ניתן לבעלי מוסכים מורשים לפי אישור המפקח על המוסכים, לסוחרי רכב מורשים בעלי מגרשים או לכל גוף אחר לפי אישור אגף הרישוי.  
מדי שנה מוגשת בקשה לחידוש ההיתר לשלט במבחן למפקח על המוסכים או לאגף הרישוי.
לחידוש ההיתר לשנה נוספת יש להמציא למשרד הרישוי אישור מהמפקח על המוסכים או מאגף הרישוי, ביטוח בתוקף עם מס' השלט במבחן, ההיתר והשלטים מהשנה החולפת, לשלם את האגרה השנתית עבור ההיתר לשלט במבחן ויפוי כח ומקבלים היתר ויומן נסיעות לשנה השוטפת.  
מס' השלט במבחן קבוע, מדי שנה יש לרכוש שלטים חדשים ובהם מצוינים מס' השלט והשנה.
למי שאושר שלט במבחן לראשונה מקציבים מס' חדש רישיון לסחר.

לקבלת תו סוחר - שלט במבחן יש להמציא את המסמכים המפורטים להלן:
  • תצהיר עבור בקשה לקבלת תו-סוחר
  • אישור משלטונות מס הכנסה על עסוק חברתכם כסוחר בכלי רכב
  • חוזה שכירות, או הודעת בעלות על משרד בשטח של 10 מ"ר, וחניון בשטח של 300 מ"ר לפחות, לאופנועים 150 מ"ר לפחות. על בעלי מוסכים להמציא רישיון מוסך וחוזה שכירות או הודעת בעלות על קיום של שטח לסחר ברכב של 60 מ"ר ו- 10 מ"ר משרד ולסחר באופנועים 30 מ"ר ו- 10 מ"ר משרד המיועד לצורך מסחר ברכב ובנפרד משטח המוסך
  • תעודת יושר מהמשטרה (יש למלא את הטופס ולהחזירו למשרדנו)
  • צילום ת"ז של המבקש
  • צילום קבלה של תשלום ארנונה על שם המבקש
  • תעודה המעידה על רישום החברה אצל רשם החברות
  • מכתב מרואה חשבון המאשר את בעלי זכות החתימה בחברה
סוחר אשר יהיה מעונין לרכוש רכבים חדשים מאת היבואנים ללא רישום "יד" ראשונה במנין הבעלויות ברכב, יחתום על התחייבות .

בקשות לקבלת "תו-סוחר" יש להעביר לכתובת הבאה:
הגב' יפה סרי/אילנה מוחה, רח' בנק ישראל 5 (בנין ג'נרי), ת.ד. 867, משרד התחבורה - אגף הרישוי, ירושלים.
טלפונים: 02-6663065, 02-6663066, 02-6663050.
פקס: 02-6663051.

בעלי מוסכים - בקשה ל"שלט במבחן"
אם הינך בעל מוסך מורשה, עליך לפנות לאגף הרכב/מחלקת מוסכים במחוזך לקבלת אישור שלט במבחן בלבד.
את האישור יש להגיש ישירות למשרד הרישוי המחוזי הקרוב.