כל נכה המבקש לקבל תג חניה עבור רכבו חייב לשלוח מסמכים ליחידה לטיפול במוגבלי ניידות של משרד התחבורה.
יש להגיש את המסמכים והאישורים הרלוונטיים למקרה בלבד.

המסמכים הדרושים

על כל מבקש תג חניה לנכה חובה למלא טופס בקשה לתג נכה בצירוף המסמכים הבאים:
 • צילום תעודת זהות וספח.
 • מכתב בחתימתו של הנכה, המציין את מספרי הרכב המבוקשים על התג (עד שני כלי רכב).
 • צילום רישיונות רכב.
 • במקרים של החזר אגרה יש לצרף מראש צילום שיק האגרה (פנייה ללא צילום שיק לא תבוצע), צילום תעודת זהות וספח, צילום רישיון רכב וטופס החזר אגרה.
לטפסים בנושא הנפקת תג חניה לנכה

משלוח בקשה לתג חניה לנכה

את הבקשה יש להעביר באמצעות דואר או דרך פניה מקוונת למסירת מסמכים בנושא תג חניה לנכה. אין צורך להגיע למשרד הרישוי.

לפניה מקוונת למסירת מסמכים

כתובת הדואר למשלוח:
ת''ד 72 חולון, מיקוד 58100 אגף הרישוי, יחידה לטיפול במוגבלי ניידות

לכל בקשה חובה לצרף את טופס הבקשה לתג חניה לנכה בצירוף המסמכים הרלוונטים. פניה ללא הטופס לא תטופל.

מענה טלפוני על סטטוס הטיפול בבקשה יינתן באמצעות רישוי קול או הגשת פניה בנושא תג חניה לנכה. מתן תשובה לבקשה לתג נכה תינתן עד 90 יום מיום הגעת החומר למשרד התחבורה.
לפניה בנושא תג חניה לנכה

האישורים הנדרשים

יש לקבל את אישורו של אחד מהגופים הבאים, לפי הרלוונטיות למקרה:
 • מוגבל ניידות
  אישור מאת משרד הבריאות (בתנאי שנבדק בניידות וגילו עד 67) שהינו נכה הזקוק לרכב כאמצעי תנועה בגלל רגליו הנכות או שדרגת נכותו מגיעה ל60% לפחות ותנועתו ללא רכב בדרכים עלולה לערער את מצב בריאותו. במידה ולא קיים אישור ממשרד הבריאות, יש להצטייד במסמכים רפואיים עדכניים (נא לא לשלוח דיסקים וצילומי רנטגן). על מטופלים בהמודיאליזה כרונית להמציא אישור ממכון דיאליזה.
 • נפגע פעולות איבה
  אישור מביטוח לאומי (אגף נפגעי פעולות איבה) שהינו נכה ושתנועתו ללא רכב עלולה לערער את מצב בריאותו.
 • עיוור
  יש לוודא כי קיים אישור ממשרד הרווחה. האישור מועבר באופן אוטומטי ישירות למערכת משרד הרישוי ואין צורך להצטייד בו.
 • נכה צה"ל
  יש לוודא כי קיים אישור ממשרד הביטחון. האישור מועבר באופן אוטומטי ישירות למערכת משרד הרישוי ואין צורך להצטייד בו.

במידה ומבקש תג החניה אינו בעל הרכב עליו להמציא את האישורים הרלוונטיים

 • הרכב רשום ע"ש בן/בת זוג חוקיים
  צילומי תעודת זהות וספח של שני בני הזוג.
 • הרכב רשום על שם בן/בת זוג (לא נשואים)
  צילומי תעודת זהות וספח של שני בני הזוג. כמו כן, יש להמציא חוזה/ הסכם נישואין, או הסכם ממון, או תצהיר מעו"ד או מבית משפט כי השניים חיים ומנהלים משק בית משותף כבני זוג.
 • הרכב רשום על שם קרוב משפחה מקירבה ראשונית (ילדים/הורה/אח)
  צילומי תעודת זהות וספח של שניהם על מנת להוכיח קרבה משפחתית.
 • הרכב רשום על שם אדם שאינו מקרבה משפחתית ראשונית (חתן/גיס/חבר)
  שני תצהירים חתומים מעורך דין (אחד של הנכה ואחד של בעל הרכב ) שהרכב עומד לשימושו של הנכה.
 • הרכב רשום על שם אפוטרופוס של הנכה
  צו מינוי אפוטרופוס חתום על ידי בית משפט. במידה ויש יותר מאפוטרופוס אחד, יש להמציא מכתב ויתור משאר האפוטרופוסים - חתום על ידי בית משפט.
 • הרכב רשום על שם חברת ליסינג/השכרה/מעסיק
  יש להמציא אישור מחברת הליסינג/השכרה/מעסיק עם לוגו וחותמת, (אישור לדוגמא ), ח.פ. ומספר רכב, שם ומספר זהות של הנכה המציין כי הרכב עומד לשימושו האישי של הנכה
 • הרכב נרכש מחברת ליסינג מימוני פרטי
  חוזה רכישה עם לוגו וחותמת חברת הליסינג, מספר רכב ופרטי הנכה. בנוסף, יצורף אישור מחברת הליסינג עם לוגו וחותמת החברה, המציין כי רכש את הרכב בעסקת מימון פרטית מתאריך X עד תאריך Y. על האישור לכלול את מספר הרכב ופרטי הנכה (שם ומספר זהות). כמו כן, יש לצרף צילום תעודת זהות של הנכה וספח.
 • מונית
  הסכם שכירות חתום על ידי עורך דין.
 • ארגון המשמש להובלת נכים
  1. אישור רשמי מאת רשם העמותות או גוף רשמי רלוונטי אחר, כי מדובר בארגון שמטרתו סיוע או הסעה לנכים.
  2. תצהיר חתום בפני עורך דין כי הרכב נועד להסעת נכים וזה שימושו העיקרי, וכי השימוש בתג יעשה אך ורק לשם הסעת נכים.

לשני כלי רכב שלא בבעלות הנכה יונפק תג נכה אחד שמופיעים בו שני מספרי הרכב המשמשים את הנכה דרך קבע.
תג זה יונפק לאחר הצגת האישורים המתאימים כמפורט מעלה לכל אחד מכלי הרכב.

חידוש תג חניה לנכה

על מנת לחדש תג חניה לנכה יש לבצע שוב את הליך קבלת תג החניה.
על מנת למנוע עיכובים יש להתחיל את ההליך כ-90 יום לפני תום תוקף התג.

תג חניה לצמיתות

תג חניה לנכה שאושר לצמיתות מופיע בו תוקף ל- 8 שנים. לקראת תום התוקף ישלח תג חדש, ללא צורך בפניה למשרד הרישוי.