• משקלו הכולל המותר 8,000 ק"ג לפחות
  • רוחק סרניו 430 ס"מ לפחות
  • לא יירשם רכב שגילו מעל 10 שנים ולא תאושר הפעלתו בתום 15 שנים משנת ייצורו
  • בשעת לימוד נהיגה או מבחן יהיה הרכב עמוס בבלוקים אחידים שמשקל כל אחד מהם לא יותר מ- 100 ק"ג, כשסך כל המעמס לא יפחת
  • מ- 50% של המטען המורשה עפ"י רישיון הרכב
  • האורך הכללי והרוחב הכללי של הרכב יהיו לפי המידות המקוריות לכל סוגי כלי-הרכב
  • לא נעשה שינוי ברכב, השלדה לא קוצרה וכפי שנקבעה במקור על-ידי יצרן הרכב
  • ארגז הרכב מורכב ברכב בהתאם לתנאים שנקבעו על-ידי הרשות שלוחה אחורית לא תפחת מ- 50% מרוחק הסרנים