עם סיום ההתקנה המבוקשת לפי סוג הרכב וסוג ההתקנה עפ"י אישור אגף הרכב תחום תקינה, תחום מוסכים, תחום יצור סחר ויבוא.
יצייד המתקין המורשה את בעל הרכב או בא כוחו:
  • א. במסמך המאשר את ביצוע ההתקנה עפ"י תנאי היצור ולאב טיפוס אשר נבדק במעבדה מוסמכת של מכון התקנים הישראלי, מכון המתכות הישראלי, הטכניון.
  • ב. אישור הפנייה מקורי לרישום ברשיון הרכב עבור משרד הרישוי, בו מפורט סוג הבדיקה (כתחליף לטופס רש"ל 23) ובו יצויינו פרטי בעל הרכב, פרטי הרכב, פרטי הבדיקה, סוג השינוי שבוצע והוראות שונות בדבר רישום בהיתרים וההגבלות.
  • מסמכים מצורפים
  • ג. את המסמכים האמורים בסעיפים א' ו-ב' יש להגיש למשרד הרישוי כאשר הם מקוריים עם לוגו של המתקין/היצרן המורשה וחתומים בחתימה וחותמת של המנהל המקצועי ושל מפעל היצור.
  • ד. על המתקין לשמור את כל העתקי המסמכים שהופנו למשרד הרישוי על ידי בעל הרכב או בא כוחו למשך שלוש שנים לפחות.
  • ה. ההתקנה תתבצע עפ"י הנחיות תחום תקינה, ותחום יצור סחר ויבוא, באגף הרכב מהבחינה הטכנית, ועל פי הנחיות אגף הרישוי מהבחינה המינהלית.
  • ו. המתקין יידרש להמציא הסכם פיקוח עם מעבדה מוסמכת לתחום סחר ויבוא באגף הרכב, לפחות אחת לשלושה חודשים (דהיינו: ארבע בדיקות בשנה לפחות).
  • ז. ההתקנה תבוצע כמפורט במפרט הבדיקה על פי דרישות אגף הרכב (נספח')
להורדה
הוראת נוהל מספר 5/2008
ו' באייר, תשס"ח 11.5.08   | הקובץ בפורמט PDF
דיווח למשרד הרישוי לאחר התקנה והסרת מכללים להורדה