לפני כ- 30 שנים הגיע משרד התחבורה להחלטה שיש להכניס את מקצוע שמאות הרכב תחת כנפיו באמצעות צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שמאי רכב), תש"ם-1980, נקבעו ההגדרות והנהלים שלאורם מוסמכים ופועלים שמאי הרכב.כגורם המקצועי המנחה את השמאים, הוציא משרד התחבורה במהלך השנים הוראות והנחיות מקצועיות שחלקם נקראו "חוזרים" וחלקם "הנחיות מקצועיות", המתבססים רובם ככולם על החוק, התקנות, הצווים, פסקי דין והניסיון שנצבר במהלך השנים.

במהלך השנים חלק מהחוזרים שונו או בוטלו, חלקם נכלל בתקנה או בחוק זה או אחר והחוזר הפך למיותר וחלקם נשארו נכונים ותואמים את המצב היום.

"הרשות" מינתה וועדה מקצועית אשר כללה צוות שמאים חברי איגוד השמאים וכאלה שלא, אשר שקדו ושיכתבו את החוזרים, ההוראות המקצועיות וכללי האתיקה, והתאימו אותם לתקופה הנוכחית כשהם מחולקים לפרקים כדלקמן:
פרק א': הגדרות החוק, תקנות התעבורה וצווי הפיקוח;
פרק ב': חוזרים/הוראות/הנחיות מקצועיות שאוחדו תחת הכותרת "הנחייה מקצועית";
פרק ג': כללי התנהגות;
פרק ד': מקורות;

באוגדן זה מרוכזים כל ההנחיות המקצועיות המעודכנות והעדכניות, הכלולות בפרק ב' ואת כללי ההתנהגות הכלולים בפרק ג', המחייבים את שמאי הרכב בעבודתם היומיומית. ההנחיות המקצועיות המעודכנות תקפות לגבי חוות דעת/שומות שנערכו ממועד פרסום האוגדן ומבטלות בזאת את כל החוזרים. אוגדן זה, שיעודכן מעת לעת, הוא זה התקף עד לשינוי הבא שיתבקש. בכל מקרה, החוק והתקנות המעודכנים נכון למועד הרלוונטי למקרה ולהוצאת חוות הדעת, הם הקובעים.