בהתאם לסעיף 9(ד') לצו הפיקוח על מוצרים ושירותים (שמאי רכב) תש"ם- 1980, קיימת ועדת ערר לשמאות רכב שנועדה לבחון ערעורים של לקוחות על גובה השומה שנקבעה להם על ידי שמאי הרכב.
הפנייה תהיה מלווה בחוות דעת נגדית של שמאי רכב בלבד,כאשר השומה הנגדית תינתן באותו מצב הרכב שבו ניתנה החוות הדעת הראשונה ולפני תיקון.

משרד התחבורה עוסק רק בהיבטים מקצועיים הקשורים לחוות הדעת ולא והיבטים כלכליים כגון מחירי שעות עבודה או חלפים.
במידה ונושא המחלוקת נידון בבית המשפט, אין משרדנו מטפל בפנייה.

אהגשת פניה
המערער יגיש פניה בכתב שתכלול את המרכיבים הבאים:
  • שומה שנקבעה לו על ידי השמאי
  • שומה נגדית שקיבל משמאי מוסמך
  • מסמך חתום על ידי עורך השומה הנגדית המציין את ההבדלים בשומות ואת הסיבות להבדל
בהטיפול בערעור
  • אישור קבלה: המערער יקבל אישור על הגשת הערר תוך 14 ימים ממועד קבלת הערעור
  • תגובת השמאי נשוא הערעור: השומה הנגדית תועבר להתייחסות השמאי הראשון ומתן תגובה ( עליו להשיב תוך 21 יום)
  • השלמת פרטים: פניה למערער או לכל גורם אחר להשלמת פרטי התלונה
  • דיון בועדת הערר: הערר ותגובת השמאי יועברו לדיון בועדת הערער. הצדדים יוזמנו, בהתאם לצורך, להופיע בועדת הערר לתת את התייחסותם
גהחלטות
  • ועדת הערער בהחלטתה ממליצה לרשות המוסמכת לגבי השומה הסופית (לרבות קביעה על אובדן מוחלט TOTAL LOST או ביטולו)
  • הרשות המוסמכת תקבל את החלטתה בהתייחס להמלצת ועדת הערר. במידת הצורך תועבר ההחלטה גם למשרד הרישוי לצורך שינוי סטטוס רישום כלי הרכב
  • המערער והשמאים המעורבים יקבלו הודעה על החלטות הרשות המוסמכת וועדת הערר