בעל הרכב, השמאי, השמאי הנגדי וחברת הביטוח רשאים להתלונן על עבודת שמאי בהתאם לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שמאי רכב) תש"מ 1980.

הגשת התלונה

המלין יגיש תלונה בכתב המפרטת את פרטי תלונתו וכן הפרטים הבאים:
 • חוות דעת השמאי + תמונות מקוריות
 • תגובת השמאי לפניית המלין (רצוי לצרף מסמכי תשובת השמאי)
 • במקרה של שמאות נגדית: חוות דעת שמאי נגדי + תמונות מקוריות וטבלת הפרשים

את התלונה יש לשלוח לאגף הרכב, תחום הדרכה שמאים ופיתוח בכתובת:
בית נכסים , רח' המלאכה 8 , ת.ד. 57109, תל אביב, 61570

הטיפול בתלונה

אאישור קבלה
המלין יקבל אישור על הגשת התלונה תוך 14 ימים ממועד קבלתה
בתגובת השמאי
התלונה תשלח לשמאי/ם רלבנטי/ם או לכל מקום שיידרש
גבדיקה
האחראי לטיפול בתלונה במשרד התחבורה, יבדוק את התשובה ויברר את הנדרש על מנת לקבל החלטה לגבי התלונה
דהחלטה
הרשות המוסמכת תקבל החלטה ותודיע עליה לשמאי ולמלין. ההחלטות האפשריות הינן:
 1. דחיית התלונה - בזה מסתיים הטיפול
 2. העברת תלונה לועדת אתיקה - החליט המטפל כי בתלונה יש ממש, יעביר את הדיון והבירור לועדת האתיקה לנושא שמאות

דיון ועדת האתיקה

השמאי יוזמן להופיע בפני הוועדה. לוועדה סמכות להמליץ לרשות המוסמכת לאחר בירור נסיבות המקרה על נקיטת הצעדים הבאים
 1. מתן אזהרה לשמאי - הרשות המוסמכת תוציא הודעת אזהרה לשמאי, לידיעת המלין ובזה הסתיים הטיפול
 2. התלית רישיונו לתקופת קצובה
 3. שלילת רישיונו לצמיתות
 4. המלצת ועדת האתיקה תועבר לאישור הרשות המוסמכת, לידיעת השמאי והמלין

החלטה

 1. זכות שימוע: לשמאי זכות שימוע בפני הרשות המוסמכת במקרה בו החליטה המועצה המייעצת לנקוט בצעדים כלפי השמאי
 2. הרשות המוסמכת תפעל בהתאם לשיקול דעתה בהתייחס להמלצת ועדת האתיקה ותוצאות השימוע
 3. הרשות המוסמכת תעביר את החלטת לכל המעורבים בנושא