עבור אגף התחבורה ותחום שירותי התחזוקה ישנה חשיבות רבה לשמירה על הבטיחות לכלל הציבור, הנוסעים וכלי הרכב בפרט.

תקנה 309 לתקנות התעבורה

א.מבוא
  1. תקנה 309 לתקנות התעבורה, התשכ"א - 1961, באה להסדיר את הבדיקה הטכנית של רכב שניזוק בתאונה בחלקים ו/או במערכות המוגדרות בה במטרה לקבוע אם הרכב ראוי לתנועה בדרכים לאחר תיקון.
  2. על מנת להעמיק את היקף הבדיקות מצד אחד ולהביא למודעות בעלי הרכב, קציני בטיחות, המנהלים המקצועיים במוסכים את חובת הבדיקה כפי שבאה לידי ביטוי בתקנה מצד שני, דרוש שיתוף הפעולה של שמאי הרכב כגורם מקצועי.
  3. לפיכך אגף הרכב ותחום שירותי התחזוקה מצאו לנכון לפנות אל השמאים, בשיתוף פעולה עם איגוד שמאי הרכב, במטרה לנצל את כישוריהם המקצועיים להעלאת רמת הבטיחות בכלי הרכב לאחר תיקון, כחלק מהמלחמה בתאונות הדרכים, ולהגברת מודעות הציבור לחובת הבדיקה.
  4. הוראת נוהל לעניין זה הופצה למנהלים המקצועיים במפעלים לתיקון מרכבים במטרה שינחו את בעלי הרכב לביצוע בדיקה ושיודיעו למשרד תחום שירותי תחזוקה בכל מקרה שבו מסרב בעל רכב לבצע בדיקה, והמשרד יפעל מולו באמצעים החוקיים העומדים לרשותו.
ב.פעולות שמאי הרכב
שמאי רכב הנקרא לערוך שומה לרכב יפעל כדלקמן:
  1. בעת בדיקת רכב כבר בשלב של הערכת נזק ראשונית יציין בה השמאי כי הרכב חייב בבדיקה לפי תקנה 309 אם אכן הפגיעה והנזקים מחייבים זאת על פי החוק
  2. השמאי יביא לידיעת בעל הרכב, קצין הבטיחות, המנהל המקצועי במפעל, (לפי העניין) על הצורך בבדיקה של הרכב לאחר תיקון
  3. אם הכנת חוות דעת סופית, יכלול השמאי בחוות דעת זו גם את סעיף חובת הבדיקה
  4. בתום התיקון ובטרם אישור חשבוניות התיקון, יוודא השמאי כי התקבלה תעודת תקינות ממפעל המורשה למקצוע - 300 בדיקת רכב לאחר תאונה
  5. במידה והרכב הוכרז על-ידי השמאי כ -"אובדן להלכה" והנזקים בין היתר הינם במכללים הנכללים בתקנה 309 לתקנות התעבורה, השמאי יציין זאת על-גבי חוות הדעת וידווח "לרשות" - פרטי כלי הרכב ואת פרטי המגרש אליו הועבר כלי הרכב. (כתובתנו: רח' המלאכה 8 תל אביב, אגף הרכב - ראש תחום שירותי תחזוקה)
ג.סיכום
לנוכח החשיבות שאנו מייחסים לבדיקת רכב לאחר תיקונו בעקבות תאונה בכפוף לתקנה 309 לתקנות התעבורה, אנו רואים בשמאי הרכב גורם מקצועי שביכולתו לתרום מניסיונו להעמקת היקף הבדיקות ולהגברת המודעות בדבר הצורך בבדיקה במטרה לגרום שרכב שתוקן בעקבות תאונה יתוקן במיומנות מקצועית ויהיה כשיר לתנועה בדרכים בבטיחות מרבית.

בבצוע הנחיות אלו תהיו שותפים למלחמה בתאונות הדרכים ואם מנענו ולו תאונה אחת הרי שעמלנו לא היה לשוא

תחום שירותי תחזוקה, יחד עם איגוד שמאי הרכב, רואים בשמאי הרכב גורם מקצועי שביכולתו לתרום מניסיונו להעמקת היקף הבדיקות ולהגברת המודעות בדבר הצורך בבדיקה .זאת במטרה לגרום שרכב שתוקן בעקבות תאונה יתוקן במיומנות מקצועית ויהיה כשיר לתנועה בדרכים בבטיחות מרבית.