עפ"י צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מוסכים ומפעלים לכלי רכב) תש"ל-1970,הטיפול בבקשה לקבלת הרשאה למפעל שירותי תחזוקה (מוסך) מבוצע בשני שלבים עיקריים:
1אישור עקרוני
בדיקה האם המקום בו המבקש מתכנן להקים את המפעל (מוסך) מתאים לייעודו.
2טיפול בהוצאת הרשיון
הוצאת רשיון למוסך לאחר שמגיש הבקשה עמד בקריטריונים מבחינת כוח-אדם מקצועי, כלים, ציוד, מנהלה וכו'.
להלן פירוט השלבים:

טיפול בבקשה לקבלת אישור עקרוני

הגשת מסמכים מוקדמים במחוז
בכדי לקבל אישור מקדמי יש לפנות אל הממונה המחוזי לשירותי תחזוקה הנמצא באזור בו המבקש מתכנן להקים את המפעל, ולהגיש את המסמכים הבאים:
 • תוכנית מדויקת המתארת באופן ברור את מיקום המפעל
 • תוכנית המתארת את דרכי הגישה למפעל או את הרחובות הסמוכים בציון שמותיהם
 • תוכנית המגרש עליו המבקש מתכנן להקים את המפעל וכן חלוקה פנימית של המבנים המתוכננים בו: משרד, מחסן כלים וחלקים, חדר אוכל ושירותים. תוכנית המבנה תוגש בקנה מידה של 1:100, השטח ודרכי הגישה יוגשו בקנה מידה של 1:5,000
 • אישור ועדת בניין ערים מקומית שהמקום מתאים להפעלת מוסך לתיקון רכב או לחילופין במידה ומדובר באזור תעשיה ו/או במבנה ששימש מוסך בעבר, ניתן לחתום על כתב התחייבות שניתן לקבל במשרדנו.
בדיקת הממונה המחוזי
 • הממונה המחוזי לשירותי תחזוקה יבדוק אם חלוקת השטח, גודלו ומיקומו עונים לדרישות החובה
 • הממונה המחוזי לשירותי תחזוקה יבדוק אם מיקום המפעל המיועד אינו מהווה הפרעה או מטרד לזרימת התנועה מבחינת הכניסות והיציאות, וכן את אפשרויות החנייה במקום או כל גורם אחר הקשור בכך (אם המפעל אינו סמוך לצומת מרומזר, אזור מגורים וכו'). במידה ובקשת המבקש עונה על הקריטריונים, יינתן האישור העקרוני

אזהרה
אין לרכוש, לחכור או לשכור את השטח שיועד למפעל טרם קבלת האישור העקרוני.

טיפול בבקשה להוצאת רשיון מפעל (מוסך)

רק לאחר קבלת האישור העקרוני יחל הטיפול בבקשה לקבלת רשיון מפעל וזאת לאחר שיוגשו למשרדו של הממונה המחוזי המסמכים הבאים:
 • מילוי טופס בקשת רישיון למפעל   (מוסך)
 • רשימה של הציוד והכלים במוסך (תקן מינימום נדרש לכל מקצוע)
 • אישור "חזקה" על השטח (חוזה שכירות, בעלות או חכירה), או לחילופין לחתום על כתב התחייבות  .
 • הכנת כרטיסי עבודה, הזמנת תיקון וחשבוניות (דוגמאות ניתן לקבל במשרדנו).
 • העתק כתבי ההסמכה ו/או אישורי הניהול של המנהלים המקצועיים.
 • תצהירי   המנהל המקצועי או המנהלים המקצועיים של המפעל.
 • תעודת רשום מרשם החברות - במידה ומגיש הבקשה היא חברה בע"מ, מורשה חתימה ובעלי מניות.

הבקשה על כל נספחיה (כמצוין לעיל) תטופל ע"י הממונה המחוזי שיעבירה לאחר בדיקת הנתונים, סיור בשטח והמלצתו לאישור הרשות המוסמכת (תחום שירותי תחזוקה באגף הרכב). רק לאחר אישור הרשות יוצא רשיון חתום אשר ישלח למבקש.

הערה
המנהל המקצועי במקצוע "מכונאות רכב" צריך להחזיק ברשיון נהיגה בתוקף המתאים לסוג הרכב שבטיפול המוסך, ועל בעלי המוסך להצטייד בציוד הנקבע בתקן החובה בהתאם לייעודו (רכב פרטי או משא).

אמנת איכות השירות
אנו מתחייבים לסיים את הטיפול בבקשה תוך פרק זמן שלא יעלה על 14 ימי עבודה מיום שיוגשו למשרדו של הממונה המחוזי כל המסמכים המצוינים לעיל.