משרד התחבורה נדרש לתת המלצות לפניית משרד התמ"ת / המינהל לפיתוח אזורי, לגבי הקצאת קרקעות להקמת מוסכים באזורי פיתוח. האישור /אי אישור נמסר למשרד התמ"ת בלבד.

קבלת השירות

1פניה של תמ"ת
מינהל לפיתוח אזורי בצרוף כל המסמכים הנלווים
2למסמך הבקשה יצורפו המסמכים הבאים
 • מסמך המנמק את הצורך ואת היקף העבודה המתוכנן
 • תוכנית טופוגרפית של המקום המבוקש (תכנון אדריכלי)
 • כתב התחייבות על שימוש בקרקע לתפעול מוסך, לאחר קבלת האישורים המתאימים.
 • הצגת מנהלים מקצועיים (כתבי הסמכה) בהתאם למחלקות המבוקשות

המסמכים יועברו למפקח האזורי הרלבנטי לצורך גיבוש חוות דעת

תהליך אישור

 • בדיקת המסמכים
 • ביקור של המפקח האזורי של אגף הרכב
 • ביקור של ועדה ממונה (אד הוק), במקרה של בקשה להקצאה לשטח מעל 3 דונם
 • הפקת דו"ח ביקור וגיבוש המלצה לרשות המוסמכת (תחום שירותי תחזוקה)
 • קבלת החלטה על ידי הרשות המוסמכת והעברת ההמלצה/אי המלצה למשרד התמ"ת

מחויבות לשירות

 • בדיקת מסמכים תוך שבוע ממועד קבלתם
 • ביקור מתואם עם המבקש תוך שבועיים ממועד קבלת המסמכים המלאה
 • בדיקה של המקום בהתאם לקריטריונים ידועים מראש
 • המלצה לרשות המוסמכת תוך 7 ימים ממועד הביקור
 • המלצה ל-מ. התמ"ת תוך 14 יום ממועד ביקור בשטח המיועד (אישור הרשות המוסמכת)

הערה
היזם נדרש בכל מקרה להוציא רשיון מפעל לצורך הפעלת המוסך.