יבואנים חייבים לנהל מוסך שירות מרכזי כבעלים או מפעילים ולפחות שלושה מוסכי שירות ברחבי הארץ (בצפון, במרכז ובדרום) כתנאי לאישור יבוא כלי רכב. באחריות תחום שירותי תחזוקה לאשר כי המוסך המרכזי ומוסכי הרשת עומדים בדרישות התקינה והנחיות משרד התחבורה. התעודה מתחדשת כל שנתיים לאחר בדיקה.

תנאי סף

 • הגשת בקשה על גבי טופס מתאים
 • נסח טאבו או הסכם חכירה ממינהל מקרקעי ישראל של שטח המוסך המרכזי וארבעת המוסכים שבבעלותו או שבהפעלתו
 • העברת חוזי התקשרות עם המוסכים ברשת
 • צירוף ספרות מקצועית
 • פרטי מנהל שירות ארצי - מסמכי השכלה ותעודות הסמכה

שלבי קבלת האישור

 • בקרת מסמכים שהועברו על ידי היבואן והתאמתם לדרישות
 • ביקור באתר המוסך המרכזי ובדיקתו בהתאם לרשימה ידועה מראש
 • הגשת דוח ליבואן על ליקויים שיש לתקן , אם ישנם כאלה
 • ביקור חוזר תוך שבועיים מקבלת ההודעה לבקרת תיקון הליקויים
 • המלצה לממונה על היבוא על עמידת היבואן בדרישות בתחום שירותי התחזוקה, על גבי טופס חוות דעת לחידוש רישיון יבוא
 • הפקת תעודת אישור

המחויבות לשירות

 • בהירות המידע - היבואן מקבל את נוהל מס. 37 - "תקן מוסכי שירות לרכב פרטי, מסחרי עד 3.5 טון, מעל 3.5 טון, אופנועים וקטנועים" הכולל את כל המידע הנדרש לצורך קבלת האישור
 • בדיקת כל מסמכי היבואן תוך שבוע ממועד קבלתם והודעה ליבואן בהתאם
 • ביקור באתר היבואן תוך חודש ממועד אישור המסמכים, בתיאום עם היבואן
 • השארת דוח בדיקה בידי היבואן על מנת שיוכל לתקן הטעון תיקון בהתאם
 • ביצוע ביקור חוזר תוך שבועיים ממועד קבלת הודעה בכתב על תיקון ליקויים
 • דיווח לממונה על היבוא במשרד תוך שבוע ממועד אישור האתר על ידי הבודק של המשרד
 • הפקת תעודת אישור תוך 30 יום ממועד הביקור
 • בניית תוכנית עבודה שנתית לביקורים במוסכים המרכזיים פעמיים בשנה