בהתאם לתקנות התעבורה, נוסח חדש, תשכ"א 1961 (להלן "התקנות") נקבע:
  • תקנה 301 (ב), "לוחיות הזיהוי יהיו תמיד נקיות ולא יוסתרו על ידי חלק מחלקי הרכב או המטען שעליו"
  • תקנה 302, "לוחית רישוי שניזוקה או שנשחתה תוחלף בחדשה"
לוחית הרישוי היא סימן זיהוי הרכב, כל פגם בסימן הזיהוי של הרכב מהווה סיכון תעבורתי ופוגע ביכולת זיהוי הרכב בעת הצורך.

בהתאם לתקנה 383 (ב) לתקנות, נקבע שהסרטים מחזירי האור יודבקו בצד האחורי של הרכב. מחזירי האור צריכים לעמוד בדרישות תקן ישראלי ת"י 4381 שאורכם 40 ס"מ לפחות ורוחבם 5 ס"מ לפחות, ומספרם ומיקומם הוא על פי הוראות התקן האמור לגבי לוחות סימון.

תקנה 383 ט לתקנות קובעת כי הסימון בצבע מחזיר אור, (1) "יוחזק תמיד בצבע נקי ולא יהיה דהוי או מטושטש", (2) "יראה לעין עוברי דרך ולא יוסתר".